ixlasla.com – Ən son Səsli Dərslər

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Fəthul Məcid (08.06.2017)

Tural Hacıyev – 21. “Lə iləhə illəllah” şəhadətinə dəvət

Tural Hacıyev – 22. “Lə iləhə illəllah” şəhadətinə dəvət

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əhli Sünnə vəl Cəmaanın əqidəsi (08.06.2017)

Adil Rəcəbov – 1. İslam əqidəsinin anlamı

Adil Rəcəbov – 2. İslam əqidəsinin xüsusiyyətləri

Adil Rəcəbov – 3. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın qeyri-sabitlikdən, ziddiyyətdən və qarışıqlıqdan salamat olması

Adil Rəcəbov – 4. İslam əqidəsi hər zaman məkan və şəxslərə ümumidir

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 33. Ulduzlardan yağış diləmək

Rəşad Hümbətov – 34. Allaha və Peyğəmbərə ﷺ sevgi (Bəqərə 165, Tövbə 24)

Rəşad Hümbətov – 35. Allahdan qorxmaq (Ali İmran 175, Tövbə 18, Ənkəbut 10)

Əqidə – bölməsi yeniləndi – 3 Əsas kitabı (08.06.2017)

Abu Salah – 10. İstiğasə, Qurban kəsməyin ibadət olması, Sünnəyə tabeçilik

Abu Salah – 11. Nəzirin ibadət olmasının dəlilləri

Abu Salah – 12. Dini dəlillərlə öyrənmək, şəhadət kəliməsinin dəlili

Abu Salah – 13. Şəhadət kəliməsinin mənası

Abu Salah – 14. İbrahim əleyhissalamın qövmünə olan sözü

Abu Salah – 15. Kitab əhlinin şəhadət kəliməsinə çağırılması

Abu Salah – 16. Muhəmməd ﷺ Allahın elçisidir şəhadətinin dəlilləri

Abu Salah – 17. Muhəmməd ﷺ Allahın elçisidir şəhadətinin mənası

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Səhabələrin haqları (08.06.2017)

Vüqar Qurbanov – 7. Səhabələr arasında baş verən ixtilaflara susmaq

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhidin məqsədi (08.04.2017)

İlqar Eyvazoğlu – 11. Qəbirlərdə Allaha ibadətin təhlükəli olması, Qəbirləri təzim etməyin şirkə çevrilməsi

İlqar Eyvazoğlu – 12. Rəsulullahın ﷺ tövhidi qoruması, Bu ümmətin bəziləri şirkə düşəcəkdir

İlqar Eyvazoğlu – 13. Sehr və sehrin növləri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Allahın adlarının mənası (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 16. Allahın Ər-Rabb ismi

Rəşad Hümbətov – 17. Allahın Əl-Həlim ismi

Rəşad Hümbətov – 18. Allahın Ər-Raqiyb ismi

Rəşad Hümbətov – 19. Allahın Əl-Vəkil ismi

Rəşad Hümbətov – 20. Allahın Əl-Fəttəh ismi

Rəşad Hümbətov – 21. Allahın Əş-Şəkur və Əş-Şəəkir isimləri

Rəşad Hümbətov – 22. Allahın Əl-Ğaniyyu ismi

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi dəvətinin əsasları (08.06.2017)

Ubeydullah Balaşov – 1. Müəllifin tərcümeyi halı

Ubeydullah Balaşov – 2. Müqəddimə

Ubeydullah Balaşov – 3. Şərii elm tələb etməklə məşğul olaraq dində fəqih (elmli) olmaq

Ubeydullah Balaşov – 4. İslam dininə əməl etmək üçün həris olmaq

Ubeydullah Balaşov – 5. Allaha mənfəətli elmlə (hüccət və dəlillərlə) dəvət etmək

Ubeydullah Balaşov – 6. Sələflərin əqidəsini öyrənməyə, əməl etməyə və öyrətməyə önəm vermək

Ubeydullah Balaşov – 7. Peyğəmbərin ﷺ sünnəsinə önəm vermək, ona əməl edərək dəvət etməyə həris olmaq

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (08.06.2017)

Adil Rəcəbov – Hədid surəsi 1-27 (canlı yayımlanan dərs)

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (Əs-Səədi) (08.06.2017)

Kamran Mustafayev – 18. Bəqərə surəsi 68-74

Kamran Mustafayev – 19. Bəqərə surəsi 75-78

Kamran Mustafayev – 20. Bəqərə surəsi 79-80

Kamran Mustafayev – 21. Bəqərə surəsi 81-83

Kamran Mustafayev – 22. Bəqərə surəsi 84-87

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Fatihə surəsinin hidayətləri (08.06.2017)

Kamran Mustafayev – 1. Fatihə surəsinin fəziləti

Kamran Mustafayev – 2. Fatihə surəsi şəfadır

Kamran Mustafayev – 3. Fatihə surəsində tövhidin növləri

Kamran Mustafayev – 4. Fatihə surəsində əməllərin qəbul olunması üçün 2 şərt

Kamran Mustafayev – 5. Doğru yolda olmaq Allahın nemətidir, Doğru yol nədir?

Kamran Mustafayev – 6. Doğru yolda olmağa mane olan şeylər, Doğru yolda olanlar kimlərdir?

Kamran Mustafayev – 7. Doğru yoldan (Allahın yolundan) çıxmaqdan çəkin

Kamran Mustafayev – 8. Doğru yoldan (Allahın yolundan) çıxmamaq üçün nə etməli?

Kamran Mustafayev – 9. Axirət gününə iman 1

Kamran Mustafayev – 10. Axirət gününə iman 2

Kamran Mustafayev – 11. Qədərə iman 1

Kamran Mustafayev – 12. Qədərə iman 2

Kamran Mustafayev – 13. Duanın dəyəri 1

Kamran Mustafayev – 14. Duanın dəyəri 2

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri (08.06.2017)

Kamran Mustafayev – 1. İslamda Quranın mənziləsi

Kamran Mustafayev – 2. Fatihə surəsinin icmali mənası

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-Salihin (Salehlər bağçası) (08.06.2017)

Adil Rəcəbov – 55. Görmə qabiliyyətini itirən kimsə səbir edərsə

Adil Rəcəbov – 56. Xəstəliyə səbir edən Cənnət əhlindən olan bir qadın

Adil Rəcəbov – 57. Peyğəmbərlərin başına gələnlər və onların səbri

Adil Rəcəbov – 58. Günahlardan təmizlənmək

Adil Rəcəbov – 59. Allah kimə xeyir istəyərsə onu imtahanlara çəkər

Adil Rəcəbov – 60. Başınıza gələn müsibətdən dolayı ölümü arzulamayın

Adil Rəcəbov – 61. Dinindən dönməyərək səbir edənlər

Adil Rəcəbov – 62. Əziyyətə qarşı səbir etmək üçün peyğəmbərləri nümunə götürmək

Adil Rəcəbov – 63. Mükafatın böyüklüyü bəlanın, müsibətin böyüklüyünə görədir

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – 40 Hədis kitabının şərhi (08.0.2017)

Abu Salah – 9. Hədis 23 – Quranın insanın lehinə və ya əleyhinə hüccət olmasının dəlilləri

Abu Salah – 10. Hədis 24 – Zülmün haram olması

Abu Salah – 11. Hədis 24 – Ey qullarım! Hamınız ac idiniz, yalnız Mən yedirdiklərimdən başqa

Fiqh – bölməsi yeniləndi – Teysirul Alləm şərhu Umdətul Əhkəm (08.06.2017)

Zubeyr Dinbazov – 7. İtin ağzının dəydiyi qabın yuyulma qaydası

Zubeyr Dinbazov – 8. Peyğəmbərin ﷺ dəstəmazının kamil vəsfi

Zubeyr Dinbazov – 9. Allah Rəsulu ﷺ hansı işlərdə sağ tərəfdən başlamağı sevərdi

Zubeyr Dinbazov – 10. Qiyamət günü ümmətimizin dəstəmaz izlər ilə başqa ümmətlərdən seçilməsi

Zubeyr Dinbazov – 11. Ayaqyoluna daxil olarkən oxunan dua

Zubeyr Dinbazov – 12. Ayaqyolunda Kəbəyə tərəf çevrilməyin qadağan olunması

Zubeyr Dinbazov – 1. Orucun bəzi hikmət və sirləri

Zubeyr Dinbazov – 2. Ramazan ayından bir və ya iki gün əvvəl oruc tutmağın qadağan olunması

Zubeyr Dinbazov – 3. Ramazan ayının başlanması və tamamlanması necə bilinir?

Zubeyr Dinbazov – 4. Səhur etməkdə bərəkət vardır

Zubeyr Dinbazov – 5. İmsak vaxtı fəcrin doğduğu vaxtdır və imsak üçün iki vaxt təyin etmək bidətdir

Zubeyr Dinbazov – 6. Cənabət halında olarkən sübhün vaxtı girərsə orucun hökmü

Zubeyr Dinbazov – 7. Unudaraq bir şey yeyib içənin orucunun hökmü

Zubeyr Dinbazov – 8. Oruclu halda cima (cinsi əlaqə) etməyin hökmü və kəffarəsi

Zubeyr Dinbazov – 9. Səfərdə oruc tutmaq caizdir

Zubeyr Dinbazov – 10. Gücü çatan üçün məşəqqətli səfərdə oruc tutmağın caiz olması

Zubeyr Dinbazov – 11. Məşəqqətli səfərdə oruc tutmamağın daha əfzəl olması

Zubeyr Dinbazov – 12. Səfərdə oruc tutmayanların oruc tutanlara xidmət etmələrinin savabı

Zubeyr Dinbazov – 13. Ölünün yerinə qəza orucu tutmağın caiz olması

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın əhkamları (08.06.2017)

Eldəniz Musayev – 2. Xəstənin oturaraq namaz qılması

Eldəniz Musayev – 3. Gəmidə namazın qılınma qaydası

Eldəniz Musayev – 4. Gecə namazını qiyamda və ya oturaraq qılmaq

Eldəniz Musayev – 5. Ayaqqabı ilə namaz qılmaq və bunun əmr olunması

Eldəniz Musayev – 6. Minbərin üzərində namaz qılmaq

Eldəniz Musayev – 7. Namaz qılanda sütrə tutmaq

Eldəniz Musayev – 8. Namazı pozan amillər

Eldəniz Musayev – 9. Qəbirə tərəf namaz qılmağın qadağan olunması

Eldəniz Musayev – 10. Namaza niyyət etmək

Eldəniz Musayev – 11. Təkbirlə namaza başlamaq

Eldəniz Musayev – 12. (Təkbir gətirərkən) əlləri qaldırmaq

Eldəniz Musayev – 13. (Qiyamda) sağ əli sol əlin üstünə qoymaq

Eldəniz Musayev – 14. Əlləri sinədə bağlamaq

Eldəniz Musayev – 15. Namazda səcdə yerinə baxmaq və Xuşu (mütilik)

Eldəniz Musayev – 16. Namazın açılış duaları

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın təzim olunması (08.06.2017)

Eldəniz Musayev – 3. Peyğəmbərin ﷺ həyatının sonunda namazı necə təzim etməsi

Eldəniz Musayev – 4. Namaz Peyğəmbərin ﷺ sonuncu tövsiyəsidir

Eldəniz Musayev – 5. Səhabələrin namaz vəsiyyətini qorumaları və diqqət yetirmələri

Eldəniz Musayev – 6. Namazın İslamda dəyəri

Eldəniz Musayev – 7. Namaz qılmayan günahkardır və Qiyamət günü əzaba layiqdir

Oruc – bölməsi yeniləndi – Ramazan dərsləri (08.06.2017)

Fərhad Adayev – 1. Ramazan ayının fəziləti

Fərhad Adayev – 2. Orucdakı hikmətlər

Fərhad Adayev – 3. Orucun tərifi və bəzi əhkamları

Fərhad Adayev – 4. Orucu nələr pozur?

Fərhad Adayev – 5. Hansı hallarda oruc pozulmur?

Fərhad Adayev – 6. Ramazanla bağlı mühüm xatırlatma

Oruc – bölməsi yeniləndi – Orucla bağlı ayələrin təfsiri (08.06.2017)

Abu Salah – 1. Bəqərə 183

Abu Salah – 2. Bəqərə 184

Abu Salah – 3. Bəqərə 184, səfər, xəstəlik və digər əhkamlar 1-14 faydalar

Abu Salah – 4. Bəqərə 184 digər əhkamlar 14-18 faydalar

Abu Salah – 5. Bəqərə 185, Quran, hidayət, şəriət, şükr

Oruc – bölməsi yeniləndi – Sual-Cavab (Ramazan ayı) (08.06.2017)

Sahib Xasayev – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 18 dərs

Muxtar Ağakişiyev – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 24 dərs

Ömər Cumanov – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 13 dərs

Veysəl Orucov – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 41 dərs

Elm tələb etmək – bölməsi yeniləndi – Elm tələbəsinin bəzəyi (08.06.2017)

Tural Hacıyev – 1. Elm ibadətdir

Tural Hacıyev – 2. Elm ibadətdir

Tural Hacıyev – 3. Sələfi salehin geniş yolunda ol

Tural Hacıyev – 4. Daim Allahdan qorxmağa çalışmaq

Tural Hacıyev – 5. Allahın nəzarətini üzərində hiss etməsinin davamı

Tural Hacıyev – 6. Təvazökar olmaq və özündən razılığı, təkəbbürlüyü tərk etmək

Tural Hacıyev – 7. Qənaət və zahidlik

Tural Hacıyev – 8. Elmin gözəlliyi ilə bəzənmək

Tural Hacıyev – 9. Mərdliklə bəzənmək

Tural Hacıyev – 10. Kişilik xislətlərindən həzz almaq

Tural Hacıyev – 11. Cəh-cəlalı tərk etmək

Tural Hacıyev – 12. Lağlağı məclislərdən uzaqlaşmaq

Tural Hacıyev – 13. Yumuşaqlıqla bəzənmək

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Mədəricus-Salikin (08.06.2017)

Tural Hacıyev – 5. Nemət verdiyin kəslərin yoluna!” barəsində kəlam

Tural Hacıyev – 6. Allahın Ad və Sifətləri ilə Ona iman və ibadət etməklə təvəssül etmək babı

Tural Hacıyev – 7. Fatihə surəsinin 3 növ tövhidi özündə əhatə etməsi

Tural Hacıyev – 8. Fatihə surəsində zikr olunan Allahın adları

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (08.06.2017)

Ağəli Şirvanlı – 112. Şaban ayı Ramazan ayına bir müqəddimədir

Ağəli Şirvanlı – 113. Allahla qul arasında ticarət mövsümü gəlir

Ağəli Şirvanlı – 114. Ramazan ayında bağışlanmayanın məzəmmət olunması

Abu Salah – 7. İkinci camaat, namazı tamamlayana qoşulmağın hökmü

Sahib Xasayev – 63. Ramazanla bağlı nəsihətlər

Abu Salah – 8. Kiçik şirkdən necə qorunaq?

Zubeyr Dinbazov – 13. Ramazan ayına hər tərəfli hazırlaşaq

Ömər Cumanov – 99. Bu fitnədə siravi müsəlmanların mövqeyi

Ömər Cumanov – 100. Ramazan məclislərini qeybət məclislərinə çevirməyin

Ömər Cumanov – 101. Ramazan orucunu batil etmə

Ömər Cumanov – 102. Ramazanı təmiz qəlblə qarşılayaq və qohumluq əlaqəsini bərpa edək

Ömər Cumanov – 103. İmanın şirinliyini dadmağın 3 səbəbi

Muhəmməd Məmmədov – 21 dərs əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 11 dərs əlavə olundu
Muxtar Ağakişiyev – 8 dərs əlavə olundu
Rəşad Hümbətov – 8 dərs əlavə olundu

Şübhələr – bölməsi yeniləndi – Şübhələrə cavab (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 8 dərs əlavə olundu

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 5 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (08.06.2017)

Veysəl Orucov – 90 sual-cavab əlavə olundu
Ömər Cumanov – 300 sual-cavab əlavə olundu
Muxtar Ağakişiyev – 79 sual-cavab əlavə olundu

 

Ötən aylar