ixlasla.com – Ən son Səsli Dərslər

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (06.03.2017)

Adil Rəcəbov – 14. Allahdan qeyrisinə sığınmağın şirk olması

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Fəthul Məcid (06.03.2017)

Tural Hacıyev – 16. Tövhid əhli mütləq Cənnətə girəcəkdir!

Tural Hacıyev – 17. “Lə iləhə illəllah” zikrinin ən üstün olması

Tural Hacıyev – 18. Kim Tövhidi gerçəkləşdirərsə Cənnətə hesabsız girər

Tural Hacıyev – 19. Cənnətə hesabsız girən Möminlərin özəllikləri

Tural Hacıyev – 20. Şirkdən qorxmaq

Əqidə – bölməsi yeniləndi – 3 Əsas kitabı (06.03.2017)

Abu Salah – 4. Rəbbin kimdir? İbadətə tək layiq məbud olmanın dəlilləri

Abu Salah – 5. İbadətin tərifi və tək Allah üçün olmasının dəlillərindən

Abu Salah – 6. Dua və xofun ibadət olmasının dəlilləri, onların izahı, təfsiri

Abu Salah – 7. Təvəkkülün və racənin (ümidin) ibadət olmasının dəlilləri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Səhabələrin haqları (06.03.2017)

Vüqar Qurbanov – 1. Müqəddimə və Səhabənin tərifi

Vüqar Qurbanov – 2. Səhabələri sevmək

Vüqar Qurbanov – 3. Səhabələrin fəzilətini və ədalətli olmaqlarını etiqad etmək

Vüqar Qurbanov – 4. Səhabələrdən birinin digərindən fəzilətli olmasını etiqad etmək

Vüqar Qurbanov – 5. Səhabələri xeyirlə zikr etmək, onlar üçün Cənnətə şahidlik etmək

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Mədəricus-Salikin (06.03.2017)

Rəşad Hümbətov – 16. Fəhm

Rəşad Hümbətov – 17. İnsanın təkmilləşməsi

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhiddə mühüm faydalar (06.03.2016)

Emin Hacıyev – 1. Müqəddimə

Emin Hacıyev – 2. Əqidə ilə bağlı bəzi terminlər

Emin Hacıyev – 3. Doğru əqidəni daşıyanlara verilən bəzi ləqəblər

Emin Hacıyev – 4. Əhli-Sünnənin etiqadı nədən götürülür?

Emin Hacıyev – 5. İslam əqidəsinin bəzi xüsusiyyətləri

Emin Hacıyev – 6. Bəşəriyyətdə tövhidin şirkdən əvvəl olmasının dəlilləri

Emin Hacıyev – 7. Tövhidin qisimləri

Emin Hacıyev – 8. Rububiyyət tövhidi

Emin Hacıyev – 9. Ad və Sifətlər tövhidi

Emin Hacıyev – 10. Uluhiyyət tövhidi

Emin Hacıyev – 11. “Lə iləhə illəllah”ın mənası, rüknları, şərtləri

Emin Hacıyev – 12. “Lə iləhə illəllah”ı pozan amillər

Emin Hacıyev – 13. İbadətin tərifi, şərtləri, növləri, rüknları

Emin Hacıyev – 14. Şirkin tərifi və növləri

Emin Hacıyev – 15. Böyük şirkin tərifi və qisimləri

Emin Hacıyev – 16. Kiçik şirkin tərifi və növləri

Emin Hacıyev – 17. Təvəssül

Emin Hacıyev – 18. Qəbirlər üzərində məscid tikmək

Emin Hacıyev – 19. Təbərrük

Emin Hacıyev – 20. Bidət bayramlar

Emin Hacıyev – 21. Küfrün tərifi və növləri

Emin Hacıyev – 22. Nifaqın tərifi və qisimləri

Emin Hacıyev – 23. Vəla vəl Bəra (Dost və Düşmən)

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Doğru yolda olmağın 10 qaydası (06.03.2016)

Fərman İsayev – 1. Müqəddimə

Fərman İsayev – 2. Sadiq olaraq Allahdan doğru yola yönəlmək

Fərman İsayev – 3. İstiqamətin həqiqəti doğru mənhəc və doğru yolda olmaqdır

Fərman İsayev – 4. İstiqamətin əsası qəlbin mustəqim olmasıdır, düzəlməsidir

Fərman İsayev – 5. Quldan tələb olunan sünnəyə müvafiq olmasıdır

Fərman İsayev – 6. İstiqamət sözlərlə, fellərlə və niyyətlərlə əlaqəlidir

Fərman İsayev – 7. İstiqamət yalnız Allah üçün olmalıdır

Fərman İsayev – 8. Qul nə qədər saleh əməl etsə də öz əməlinə güvənməməlidir

Fərman İsayev – 9. Doğru yolda olmağın səmərəsi

Fərman İsayev – 10. Doğru yoldan azdıran iki amil

Fərman İsayev – 11. Kafirlərə bənzəmək ən böyük sapıqlıqdır

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Fiqhul Əsmaul-Husna (15.10.2016)

Sahib Əsədov – 18. Allahın Əs-Səmi ismi

Sahib Əsədov – 19. Allahın Əl-Basir ismi

Sahib Əsədov – 20. Allahın Əl-Aliym ismi

Sahib Əsədov – 21. Allahın Əl-Xabir və Əl-Latif isimləri

Sahib Əsədov – 22. Allahın Əl-Afuvv, Əl-Ğəfur, Əl-Ğəffar və Ət-Təvvab isimləri

Sahib Əsədov – 23. Allahın Əl-Aliyy, Əl-Əalə və Əl-Mutəal isimləri

Sahib Əsədov – 24. Allahın Əl-Kəbir və Əl-Azim isimləri

Sahib Əsədov – 25. Allahın Əl-Qaviyyu və Əl-Mətin isimləri

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (06.03.2017)

Adil Rəcəbov – 61. Saff surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 62. Cumuə surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 63. Munafiqun surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 64. Təğabun surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 65. Talaq surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (Əs-Səədi) (06.03.2017)

Kamran Mustafayev – Müqəddimə

Kamran Mustafayev – 1. Fatihə surəsi

Kamran Mustafayev – 1. Bəqərə surəsi 1-5

Kamran Mustafayev – 2. Bəqərə surəsi 6-10

Kamran Mustafayev – 3. Bəqərə surəsi 11-13

Kamran Mustafayev – 4. Bəqərə surəsi 14-16

Kamran Mustafayev – 5. Bəqərə surəsi 17-20

Kamran Mustafayev – 6. Bəqərə surəsi 21-22

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-Salihin (Salehlər bağçası) (06.03.2017)

Adil Rəcəbov – 23. Xoflara məsh çəkmək

Adil Rəcəbov – 24. Xoflara məsh çəkmək, Kişi sevdiyi ilə bərabərdir

Adil Rəcəbov – 25. Tövbə qapısı açıqdır

Adil Rəcəbov – 26. Kəəb ibn Malikin (Allah Ondan razı olsun) hədisi

Adil Rəcəbov – 27. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 1

Adil Rəcəbov – 28. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 2

Adil Rəcəbov – 29. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 3

Adil Rəcəbov – 30. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 4

Adil Rəcəbov – 31. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 5

Adil Rəcəbov – 32. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 6

Adil Rəcəbov – 33. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 7

Adil Rəcəbov – 34. Əbu Nüceydin (Allah Ondan razı olsun) hədisi

Adil Rəcəbov – 35. Tövbənin bəyanı

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Kitablar və Risalətlər əsərindən Səhih Hədislər (06.03.2017)

Ağəli Şirvanlı – 1. Allah kimin üçün xeyir istəyərsə onu dində fəqih (elmli) edər

Ağəli Şirvanlı – 2. Peyğəmbərdən ﷺ əvvəl heç kəsə verilməyən 5 xüsusiyyət 1

Ağəli Şirvanlı – 3. Peyğəmbərdən ﷺ əvvəl heç kəsə verilməyən 5 xüsusiyyət 2

Ağəli Şirvanlı – 4. Borcun məsuliyyəti

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – 40 Hədis kitabının şərhi (06.03.2017)

Abu Salah – 4. Hədis 20 – Əgər utanmırsansa nə istəyirsən et!

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Mədəricus-Salikin (06.03.2017)

Tural Hacıyev – 1. Fatihə surəsinin məzmunu

Tural Hacıyev – 2. Fatihə surəsinin məzmunu

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (06.03.2017)

AbdurRahim Muradlı – 37. Dilini qorumaq üçün susmağı bacarmalısan

Rəşad Hümbətov – 1. Misvak

Rəşad Hümbətov – 2. İstixarə namazı

Rəşad Hümbətov – 3. Gün ərzində 40 rükət namaz

Rəşad Hümbətov – 4. Nəyə görə Allahın adları gözəldir

Rəşad Hümbətov – 5. Allahın barmaqları olduğunu sübut edən hədis

Rəşad Hümbətov – 6. Vəsvəsəyə düçar olan qardaşlara nəsihət

Sahib Əsədov – 29. Qılınc Müsəlman nə deməkdir?

Sahib Əsədov – 30. Pirə gedənlərə sözüm var! Dinləyin!

Ömər Cumanov – 94. Həqiqətən din asandır, cətinləşdirən məğlub olur

Ömər Cumanov – 95. İnsanları fitnəyə sürükləyən əsas səbəblər

Ömər Cumanov – 96. Niyə biz deyirik Cərh və Təadil fitnəsi

Ömər Cumanov – 97. Alimin sözü mütləqən götürülməlidirmi?

Ömər Cumanov – 98. İman qardaşlıgını artıran səbəblər

Muxtar Ağakişiyev – 46. Vitr namazı və sual-cavab

Ubeydullah – 22. Elm tələbəsi necə fəqih ola bilər?

Ubeydullah – 23. Etdiyim günahların səbəbi ilə itirdiyim nemətləri necə geri qaytara bilərəm?

Ubeydullah – 24. Donuz əti və cəllalə haqqında

Ubeydullah – 25. Edilən günahlara görə insana bu dünyada cəza verilirmi?

Ubeydullah – 26. Xoşbəxtlik istəyən üçün nəsihət

Ubeydullah – 27. Pozğun filmlərə baxmaq xəstəliyinin müalicəsi

Ubeydullah – 28. Etdiyim günahları necə tərk edim?

Ağəli Şirvanlı – 111. Faydalar

Sahib Xasayev – 59. Əbu Bəkr əs-Siddiq

Sahib Xasayev – 60. Ömər ibn əl-Xəttab

Fərman İsayev – 43. Birinci səfin fəziləti

Fərman İsayev – 44. İstiftəh (açılış) duası

Abu Salah – 5. Fitnədə dağılanlar, Quran və Sünnə ilə səbəblər, iki evin misalı

Emin Hacıyev – 65. Hakimlərə itaət mövzusunda Müsəlmanların üzərinə vacib olan hökmlər

Veysəl Orucov – 17 dərs əlavə olundu

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (06.03.2017)

AbdurRahim Muradlı – 1. Allah onlar üçün xeyir istəyib

Adil Rəcəbov – 5 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (06.03.2017)

Ömər Cumanov – 80 sual-cavab əlavə olundu
Ağəli Şirvanlı – 77 sual-cavab əlavə olundu
Muxtar Ağakişiyev – 40 sual-cavab əlavə olundu
Elman Qasımov – 179 sual-cavab əlavə olundu
Veysəl Orucov – 40 sual-cavab əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 9 sual-cavab əlavə olundu

 

Ötən aylar