ixlasla.com – Ən son Səsli Dərslər

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Fəthul Məcid (08.06.2017)

Tural Hacıyev – 21. “Lə iləhə illəllah” şəhadətinə dəvət

Tural Hacıyev – 22. “Lə iləhə illəllah” şəhadətinə dəvət

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Əhli Sünnə vəl Cəmaanın əqidəsi (08.06.2017)

Adil Rəcəbov – 1. İslam əqidəsinin anlamı

Adil Rəcəbov – 2. İslam əqidəsinin xüsusiyyətləri

Adil Rəcəbov – 3. Əhli Sünnə vəl Cəmaanın qeyri-sabitlikdən, ziddiyyətdən və qarışıqlıqdan salamat olması

Adil Rəcəbov – 4. İslam əqidəsi hər zaman məkan və şəxslərə ümumidir

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 33. Ulduzlardan yağış diləmək

Rəşad Hümbətov – 34. Allaha və Peyğəmbərə ﷺ sevgi (Bəqərə 165, Tövbə 24)

Rəşad Hümbətov – 35. Allahdan qorxmaq (Ali İmran 175, Tövbə 18, Ənkəbut 10)

Əqidə – bölməsi yeniləndi – 3 Əsas kitabı (08.06.2017)

Abu Salah – 10. İstiğasə, Qurban kəsməyin ibadət olması, Sünnəyə tabeçilik

Abu Salah – 11. Nəzirin ibadət olmasının dəlilləri

Abu Salah – 12. Dini dəlillərlə öyrənmək, şəhadət kəliməsinin dəlili

Abu Salah – 13. Şəhadət kəliməsinin mənası

Abu Salah – 14. İbrahim əleyhissalamın qövmünə olan sözü

Abu Salah – 15. Kitab əhlinin şəhadət kəliməsinə çağırılması

Abu Salah – 16. Muhəmməd ﷺ Allahın elçisidir şəhadətinin dəlilləri

Abu Salah – 17. Muhəmməd ﷺ Allahın elçisidir şəhadətinin mənası

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Səhabələrin haqları (08.06.2017)

Vüqar Qurbanov – 7. Səhabələr arasında baş verən ixtilaflara susmaq

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhidin məqsədi (08.04.2017)

İlqar Eyvazoğlu – 11. Qəbirlərdə Allaha ibadətin təhlükəli olması, Qəbirləri təzim etməyin şirkə çevrilməsi

İlqar Eyvazoğlu – 12. Rəsulullahın ﷺ tövhidi qoruması, Bu ümmətin bəziləri şirkə düşəcəkdir

İlqar Eyvazoğlu – 13. Sehr və sehrin növləri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Allahın adlarının mənası (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 16. Allahın Ər-Rabb ismi

Rəşad Hümbətov – 17. Allahın Əl-Həlim ismi

Rəşad Hümbətov – 18. Allahın Ər-Raqiyb ismi

Rəşad Hümbətov – 19. Allahın Əl-Vəkil ismi

Rəşad Hümbətov – 20. Allahın Əl-Fəttəh ismi

Rəşad Hümbətov – 21. Allahın Əş-Şəkur və Əş-Şəəkir isimləri

Rəşad Hümbətov – 22. Allahın Əl-Ğaniyyu ismi

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfi dəvətinin əsasları (08.06.2017)

Ubeydullah Balaşov – 1. Müəllifin tərcümeyi halı

Ubeydullah Balaşov – 2. Müqəddimə

Ubeydullah Balaşov – 3. Birinci əsas: Şərii elm tələb etməklə məşğul olaraq dində fəqih (elmli) olmaq

Ubeydullah Balaşov – 4. İkinci əsas: İslam dininə əməl etmək üçün həris olmaq

Ubeydullah Balaşov – 5. Üçüncü əsas: Allaha mənfəətli elmlə (hüccət və dəlillərlə) dəvət etmək

Ubeydullah Balaşov – 6. Dördüncü əsas: Sələflərin əqidəsini öyrənməyə, əməl etməyə və öyrətməyə önəm vermək

Ubeydullah Balaşov – 7. Beşinci əsas: Peyğəmbərin ﷺ sünnəsinə önəm vermək, ona əməl edərək dəvət etməyə həris olmaq

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (08.06.2017)

Adil Rəcəbov – Hədid surəsi 1-27 (canlı yayımlanan dərs)

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (Əs-Səədi) (08.06.2017)

Kamran Mustafayev – 18. Bəqərə surəsi 68-74

Kamran Mustafayev – 19. Bəqərə surəsi 75-78

Kamran Mustafayev – 20. Bəqərə surəsi 79-80

Kamran Mustafayev – 21. Bəqərə surəsi 81-83

Kamran Mustafayev – 22. Bəqərə surəsi 84-87

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Fatihə surəsinin hidayətləri (08.06.2017)

Kamran Mustafayev – 1. Fatihə surəsinin fəziləti

Kamran Mustafayev – 2. Fatihə surəsi şəfadır

Kamran Mustafayev – 3. Fatihə surəsində tövhidin növləri

Kamran Mustafayev – 4. Fatihə surəsində əməllərin qəbul olunması üçün 2 şərt

Kamran Mustafayev – 5. Doğru yolda olmaq Allahın nemətidir, Doğru yol nədir?

Kamran Mustafayev – 6. Doğru yolda olmağa mane olan şeylər, Doğru yolda olanlar kimlərdir?

Kamran Mustafayev – 7. Doğru yoldan (Allahın yolundan) çıxmaqdan çəkin

Kamran Mustafayev – 8. Doğru yoldan (Allahın yolundan) çıxmamaq üçün nə etməli?

Kamran Mustafayev – 9. Axirət gününə iman 1

Kamran Mustafayev – 10. Axirət gününə iman 2

Kamran Mustafayev – 11. Qədərə iman 1

Kamran Mustafayev – 12. Qədərə iman 2

Kamran Mustafayev – 13. Duanın dəyəri 1

Kamran Mustafayev – 14. Duanın dəyəri 2

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri (08.06.2017)

Kamran Mustafayev – 1. İslamda Quranın mənziləsi

Kamran Mustafayev – 2. Fatihə surəsinin icmali mənası

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-Salihin (Salehlər bağçası) (08.06.2017)

Adil Rəcəbov – 55. Görmə qabiliyyətini itirən kimsə səbir edərsə

Adil Rəcəbov – 56. Xəstəliyə səbir edən Cənnət əhlindən olan bir qadın

Adil Rəcəbov – 57. Peyğəmbərlərin başına gələnlər və onların səbri

Adil Rəcəbov – 58. Günahlardan təmizlənmək

Adil Rəcəbov – 59. Allah kimə xeyir istəyərsə onu imtahanlara çəkər

Adil Rəcəbov – 60. Başınıza gələn müsibətdən dolayı ölümü arzulamayın

Adil Rəcəbov – 61. Dinindən dönməyərək səbir edənlər

Adil Rəcəbov – 62. Əziyyətə qarşı səbir etmək üçün peyğəmbərləri nümunə götürmək

Adil Rəcəbov – 63. Mükafatın böyüklüyü bəlanın, müsibətin böyüklüyünə görədir

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – 40 Hədis kitabının şərhi (08.0.2017)

Abu Salah – 9. Hədis 23 – Quranın insanın lehinə və ya əleyhinə hüccət olmasının dəlilləri

Abu Salah – 10. Hədis 24 – Zülmün haram olması

Abu Salah – 11. Hədis 24 – Ey qullarım! Hamınız ac idiniz, yalnız Mən yedirdiklərimdən başqa

Fiqh – bölməsi yeniləndi – Teysirul Alləm şərhu Umdətul Əhkəm (08.06.2017)

Zubeyr Dinbazov – 7. İtin ağzının dəydiyi qabın yuyulma qaydası

Zubeyr Dinbazov – 8. Peyğəmbərin ﷺ dəstəmazının kamil vəsfi

Zubeyr Dinbazov – 9. Allah Rəsulu ﷺ hansı işlərdə sağ tərəfdən başlamağı sevərdi

Zubeyr Dinbazov – 10. Qiyamət günü ümmətimizin dəstəmaz izlər ilə başqa ümmətlərdən seçilməsi

Zubeyr Dinbazov – 11. Ayaqyoluna daxil olarkən oxunan dua

Zubeyr Dinbazov – 12. Ayaqyolunda Kəbəyə tərəf çevrilməyin qadağan olunması

Zubeyr Dinbazov – 1. Orucun bəzi hikmət və sirləri

Zubeyr Dinbazov – 2. Ramazan ayından bir və ya iki gün əvvəl oruc tutmağın qadağan olunması

Zubeyr Dinbazov – 3. Ramazan ayının başlanması və tamamlanması necə bilinir?

Zubeyr Dinbazov – 4. Səhur etməkdə bərəkət vardır

Zubeyr Dinbazov – 5. İmsak vaxtı fəcrin doğduğu vaxtdır və imsak üçün iki vaxt təyin etmək bidətdir

Zubeyr Dinbazov – 6. Cənabət halında olarkən sübhün vaxtı girərsə orucun hökmü

Zubeyr Dinbazov – 7. Unudaraq bir şey yeyib içənin orucunun hökmü

Zubeyr Dinbazov – 8. Oruclu halda cima (cinsi əlaqə) etməyin hökmü və kəffarəsi

Zubeyr Dinbazov – 9. Səfərdə oruc tutmaq caizdir

Zubeyr Dinbazov – 10. Gücü çatan üçün məşəqqətli səfərdə oruc tutmağın caiz olması

Zubeyr Dinbazov – 11. Məşəqqətli səfərdə oruc tutmamağın daha əfzəl olması

Zubeyr Dinbazov – 12. Səfərdə oruc tutmayanların oruc tutanlara xidmət etmələrinin savabı

Zubeyr Dinbazov – 13. Ölünün yerinə qəza orucu tutmağın caiz olması

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın əhkamları (08.06.2017)

Eldəniz Musayev – 2. Xəstənin oturaraq namaz qılması

Eldəniz Musayev – 3. Gəmidə namazın qılınma qaydası

Eldəniz Musayev – 4. Gecə namazını qiyamda və ya oturaraq qılmaq

Eldəniz Musayev – 5. Ayaqqabı ilə namaz qılmaq və bunun əmr olunması

Eldəniz Musayev – 6. Minbərin üzərində namaz qılmaq

Eldəniz Musayev – 7. Namaz qılanda sütrə tutmaq

Eldəniz Musayev – 8. Namazı pozan amillər

Eldəniz Musayev – 9. Qəbirə tərəf namaz qılmağın qadağan olunması

Eldəniz Musayev – 10. Namaza niyyət etmək

Eldəniz Musayev – 11. Təkbirlə namaza başlamaq

Eldəniz Musayev – 12. (Təkbir gətirərkən) əlləri qaldırmaq

Eldəniz Musayev – 13. (Qiyamda) sağ əli sol əlin üstünə qoymaq

Eldəniz Musayev – 14. Əlləri sinədə bağlamaq

Eldəniz Musayev – 15. Namazda səcdə yerinə baxmaq və Xuşu (mütilik)

Eldəniz Musayev – 16. Namazın açılış duaları

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın təzim olunması (08.06.2017)

Eldəniz Musayev – 3. Peyğəmbərin ﷺ həyatının sonunda namazı necə təzim etməsi

Eldəniz Musayev – 4. Namaz Peyğəmbərin ﷺ sonuncu tövsiyəsidir

Eldəniz Musayev – 5. Səhabələrin namaz vəsiyyətini qorumaları və diqqət yetirmələri

Eldəniz Musayev – 6. Namazın İslamda dəyəri

Eldəniz Musayev – 7. Namaz qılmayan günahkardır və Qiyamət günü əzaba layiqdir

Oruc – bölməsi yeniləndi – Ramazan dərsləri (08.06.2017)

Fərhad Adayev – 1. Ramazan ayının fəziləti

Fərhad Adayev – 2. Orucdakı hikmətlər

Fərhad Adayev – 3. Orucun tərifi və bəzi əhkamları

Fərhad Adayev – 4. Orucu nələr pozur?

Fərhad Adayev – 5. Hansı hallarda oruc pozulmur?

Fərhad Adayev – 6. Ramazanla bağlı mühüm xatırlatma

Oruc – bölməsi yeniləndi – Orucla bağlı ayələrin təfsiri (08.06.2017)

Abu Salah – 1. Bəqərə 183

Abu Salah – 2. Bəqərə 184

Abu Salah – 3. Bəqərə 184, səfər, xəstəlik və digər əhkamlar 1-14 faydalar

Abu Salah – 4. Bəqərə 184 digər əhkamlar 14-18 faydalar

Abu Salah – 5. Bəqərə 185, Quran, hidayət, şəriət, şükr

Oruc – bölməsi yeniləndi – Sual-Cavab (Ramazan ayı) (08.06.2017)

Sahib Xasayev – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 18 dərs

Muxtar Ağakişiyev – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 24 dərs

Ömər Cumanov – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 13 dərs

Veysəl Orucov – Sual-Cavab (Ramazan ayı) – 41 dərs

Elm tələb etmək – bölməsi yeniləndi – Elm tələbəsinin bəzəyi (08.06.2017)

Tural Hacıyev – 1. Elm ibadətdir

Tural Hacıyev – 2. Elm ibadətdir

Tural Hacıyev – 3. Sələfi salehin geniş yolunda ol

Tural Hacıyev – 4. Daim Allahdan qorxmağa çalışmaq

Tural Hacıyev – 5. Allahın nəzarətini üzərində hiss etməsinin davamı

Tural Hacıyev – 6. Təvazökar olmaq və özündən razılığı, təkəbbürlüyü tərk etmək

Tural Hacıyev – 7. Qənaət və zahidlik

Tural Hacıyev – 8. Elmin gözəlliyi ilə bəzənmək

Tural Hacıyev – 9. Mərdliklə bəzənmək

Tural Hacıyev – 10. Kişilik xislətlərindən həzz almaq

Tural Hacıyev – 11. Cəh-cəlalı tərk etmək

Tural Hacıyev – 12. Lağlağı məclislərdən uzaqlaşmaq

Tural Hacıyev – 13. Yumuşaqlıqla bəzənmək

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Mədəricus-Salikin (08.06.2017)

Tural Hacıyev – 5. Nemət verdiyin kəslərin yoluna!” barəsində kəlam

Tural Hacıyev – 6. Allahın Ad və Sifətləri ilə Ona iman və ibadət etməklə təvəssül etmək babı

Tural Hacıyev – 7. Fatihə surəsinin 3 növ tövhidi özündə əhatə etməsi

Tural Hacıyev – 8. Fatihə surəsində zikr olunan Allahın adları

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (08.06.2017)

Ağəli Şirvanlı – 112. Şaban ayı Ramazan ayına bir müqəddimədir

Ağəli Şirvanlı – 113. Allahla qul arasında ticarət mövsümü gəlir

Ağəli Şirvanlı – 114. Ramazan ayında bağışlanmayanın məzəmmət olunması

Abu Salah – 7. İkinci camaat, namazı tamamlayana qoşulmağın hökmü

Sahib Xasayev – 63. Ramazanla bağlı nəsihətlər

Abu Salah – 8. Kiçik şirkdən necə qorunaq?

Zubeyr Dinbazov – 13. Ramazan ayına hər tərəfli hazırlaşaq

Ömər Cumanov – 99. Bu fitnədə siravi müsəlmanların mövqeyi

Ömər Cumanov – 100. Ramazan məclislərini qeybət məclislərinə çevirməyin

Ömər Cumanov – 101. Ramazan orucunu batil etmə

Ömər Cumanov – 102. Ramazanı təmiz qəlblə qarşılayaq və qohumluq əlaqəsini bərpa edək

Ömər Cumanov – 103. İmanın şirinliyini dadmağın 3 səbəbi

Muhəmməd Məmmədov – 21 dərs əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 11 dərs əlavə olundu
Muxtar Ağakişiyev – 8 dərs əlavə olundu
Rəşad Hümbətov – 8 dərs əlavə olundu

Şübhələr – bölməsi yeniləndi – Şübhələrə cavab (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 8 dərs əlavə olundu

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (08.06.2017)

Rəşad Hümbətov – 5 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (08.06.2017)

Veysəl Orucov – 90 sual-cavab əlavə olundu
Ömər Cumanov – 300 sual-cavab əlavə olundu
Muxtar Ağakişiyev – 79 sual-cavab əlavə olundu

 

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Allahın adlarının mənası (14.04.2017)

Rəşad Hümbətov – 13. Allahın Əl-Bərr ismi

Rəşad Hümbətov – 14. Allahın Əl-Muhiyt ismi

Rəşad Hümbətov – 15. Allahın Əl-Əvvəl, Əl-Əəxir, Əz-Zahir və Əl-Batin isimləri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (14.04.2017)

Rəşad Hümbətov – 29. Sehrin müalicəsi, Sehri sehrlə açmağın haram olması

Rəşad Hümbətov – 30. Tətəyyur 1 (Sınaq, işin nəhs gətirməsi, uğursuzluq əlamətlərinə inanmaq)

Rəşad Hümbətov – 31. Tətəyyur 2 (Sınaq, işin nəhs gətirməsi, uğursuzluq əlamətlərinə inanmaq)

Rəşad Hümbətov – 32. Astrologiya (Ulduz falı) haqqında

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Səhabələrin haqları (14.04.2017)

Vüqar Qurbanov – 6. Səhabələr üçün dua edib istiğfar diləmək və xətalarına susmaq

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhidin məqsədi (14.04.2017)

İlqar Eyvazoğlu – 1. Tövhidin fəziləti

İlqar Eyvazoğlu – 2. Tövhidi layiqli yaşayan Cənnətə daxil olacaq, Şirkin aqibəti Cəhənnəmdir

İlqar Eyvazoğlu – 3. Şəhadət kəliməsinə dəvət, Tövhidin və kəliməsinin təfsiri

İlqar Eyvazoğlu – 4. Şirkin növləri: Halqalar, boyunbağılar və ruqyələr

İlqar Eyvazoğlu – 5. Ağac, daş və qeyrisinə təbərrük etmək, Allahdan başqasına qurban kəsmək

İlqar Eyvazoğlu – 6. Allahdan başqası üçün qurban kəsilən yerdə Allah üçün qurban kəsməmək, Allahdan qeyrisi üçün nəzir demək və sığınmaq

İlqar Eyvazoğlu – 7. Allahdan başqasına sığınmaqın şirk, ibadətin etməyin isə batil olması

İlqar Eyvazoğlu – 8. Əzəmətli mələklərin Allahın qarşısında boyun əyməsi

İlqar Eyvazoğlu – 9. Şəfaət haqqında

İlqar Eyvazoğlu – 10. Hidayət Allahın əlindədir, Övliyaları şişirtmək küfrün səbəbidir

Əqidə – bölməsi yeniləndi – 3 Əsas kitabı (14.04.2017)

Abu Salah – 8. Allaha rəğbətin, rahbətin, xuşunun, inabənin ibadət olmasının dəlilləri

Abu Salah – 9. İstianə və istiazənin ibadət olmasının dəlilləri

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Mənhəc məsələləri (14.04.2017)

Ubeydullah Balaşov – 1. Sələf mənhəcinin tərifi

Ubeydullah Balaşov – 2. Sələflər kimlərdir və Sələflərə nisbət olunmağın hökmü nədir?

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Hakimlərə itaət (14.04.2017)

Emin Hacıyev – 1. Hakimə qarşı çıxmağın haramlığı barədə dəlillər

Emin Hacıyev – 2. Hakimə itaət mövzusunda dəlillərdən çıxan 10 məsələ

Emin Hacıyev – 3. Hakimlərin halları barədə hökmlər

Emin Hacıyev – 4. Kafir hakimə qarşı çıxmağın 7 şərti

Emin Hacıyev – 5. Hakimin əmri və qadağası ilə bağlı məsələlər

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Quranilərə rədd (14.04.2017)

Zubeyr Dinbazov – 1. Sünnənin Quranla vəzifəsi

Zubeyr Dinbazov – 2. Quranı başa düşmək üçün Sünnənin zəruriliyi və Sünnəyə ehtiyac duymayanların zəlaləti

Mənhəc – bölməsi yeniləndi – Sələfilərin 4 İmam və onların məzhəbləri haqqında mövqeyi (14.04.2017)

Zubeyr Dinbazov – 3. İmam Şafiinin öz dilindən Sünnəyə tabeçilik. Əhli-Sünnə imamlarının sözü səhih hədisə zidd olarsa, nə etməli?

Zubeyr Dinbazov – 4. İmam Əhməd ibn Hənbəlin öz dilindən Sünnəyə tabeçilik. Əhli-Sünnə imamlarının sözü səhih hədisə zidd olarsa, nə etməli?

Zubeyr Dinbazov – 5. Alimlərin sünnəyə tabe olaraq öz məzhəb imamlarının bəzi sözlərini tərk etmələri

Zubeyr Dinbazov – 6. Sünnəyə qayıtmağın vacibliyi və ona müxalif olmağın haram olması

Zubeyr Dinbazov – 7. Əqidə və əhkamlarda sünnəyə tabe olmaq Qiyamətə qədər hər bir kəsə vacibdir

Zubeyr Dinbazov – 8. Məzhəbçilərin sünnəyə mühakimə olunmaları əvəzinə, sünnəni mühakimə etməsi

Zubeyr Dinbazov – 9. Məzhəblər üzərə elm öyrənməklə bu elmə əməl etməyin arasını qarışdıranlara cavab

Zubeyr Dinbazov – 10. Məzhəbçilərin şübhələrinə cavab – 1-ci şübhə: İxtilaf rəhmətdirmi?

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (14.04.2017)

Adil Rəcəbov – Mucadilə surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – Həşr surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – Mumtəhənə surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri (14.04.2017)

Kamran Mustafayev – 1. İslamda Quranın mənziləsi

Kamran Mustafayev – 2. Fatihə surəsinin icmali mənası

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (Əs-Səədi) (14.04.2017)

Kamran Mustafayev – Bəqərə surəsi 23-67

Qurani Kərim – bölməsi yeniləndi – “Qurani Kərim” Azərbaycan dilində (14.04.2017)

“Qurani Kərim” Azərbaycan dilində – 114 surə

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-Salihin (Salehlər bağçası) (14.04.2017)

Adil Rəcəbov – 36. Ey iman gətirənlər! Səbir edin, dözümlü olun… (Ali-İmran 200)

Adil Rəcəbov – 37. Səbir edənlərə müjdə ver (Bəqərə 155)

Adil Rəcəbov – 38. Yalnız səbir edənlərə mükafatları hesabsız veriləcəkdir (Zumər 10)

Adil Rəcəbov – 39. Hər kim səbir edib bağışlasa… (Şura 43)

Adil Rəcəbov – 40. Allah səbir edənlərlədir (Bəqərə 153)

Adil Rəcəbov – 41. Səbir edənləri ayırd edib üzə çıxarmaq üçün sizi mütləq sınayacağıq (Muhamməd 31)

Adil Rəcəbov – 42. Təmizlik imanın yarısıdır, Subhənallah və Əlhəmdulilləh sözləri

Adil Rəcəbov – 43. Namaz nurdur, Quran sənin ya lehinə, ya da əleyhinə dəlildir

Adil Rəcəbov – 44. Səbirli olub ehtiyacını insanlara bildirməmək

Adil Rəcəbov – 45. Mömin hər bir halda xeyir içərisindədir

Adil Rəcəbov – 46. Peyğəmbərin xəstəliyinin şiddəti (səbrin ən yüksək dərəcəsi)

Adil Rəcəbov – 47. Səbir etməyin vacib olması

Adil Rəcəbov – 48. Allah yolunda canından keçən uşağın əhvalatı

Adil Rəcəbov – 49. Allah yolunda canından keçən uşağın əhvalatı hədisinin şərhi 1

Adil Rəcəbov – 50. Allah yolunda canından keçən uşağın əhvalatı hədisinin şərhi 2

Adil Rəcəbov – 51. Allah yolunda canından keçən uşağın əhvalatı hədisinin şərhi 3

Adil Rəcəbov – 52. Əsl səbir müsibətin ilk anında olandır

Adil Rəcəbov – 53. Mömin qulun sevdiyi kimsəsi öldüyü zaman səbir edib mükafatını Allahdan gözləyərsə qarşılığı ancaq Cənnətdir

Adil Rəcəbov – 54. Taun xəstəliyinə tutulub səbir edən bir möminin savabı

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – 40 Hədis kitabının şərhi (14.04.2017)

Abu Salah – 5. Hədis 21 – De ki: Allaha iman gətirdim, sonra doğru yolda ol!

Abu Salah – 6. Hədis 22 – Əgər vacibləri qılaramsa, Ramazanı oruc tutaramsa… Cənnətə girərəmmi?

Abu Salah – 7. Hədis 23 – Təmizlik imanın yarısıdır, Namaz, Sədəqə, Səbir, Quran

Abu Salah – 8. Hədis 23 – Səbrin istiliyi, səbrin növləri

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-Salihin (Salehlər bağçası) (14.04.2017)

Ömər Cumanov – 77. Qeybətin mübah olduğu hallar

Fiqh – bölməsi yeniləndi – Umdətul Əhkəm (14.04.2017)

Zubeyr Dinbazov – Təharət kitabı – 6 dərs

Zubeyr Dinbazov – Oruc kitabı – 25 dərs

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın əhkamları (14.04.2017)

Eldəniz Musayev – 1. Qibləyə yonəlmək və ayaq üstə durmaq

Namaz – bölməsi yeniləndi – Namazın təzim olunması (14.04.2017)

Eldəniz Musayev – 1. Namazın əzəməti

Eldəniz Musayev – 2. Peyğəmbərlərin namazı təzim etmələri

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Mədəricus-Salikin (14.04.2017)

Tural Hacıyev – 3. Sıratəl mustəqim (doğru yol)

Tural Hacıyev – 4. Doğru yol Allahın yoludur

Şübhələr – bölməsi yeniləndi – Şübhələrə cavab (14.04.2017)

Sahib Əsədov – 8. Müaviyənin novruzu əmr etməsi

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (14.04.2017)

Emin Hacıyev – 66. Qardaşlara nəsihət (Gürcüstan, Qaraçöp)

Emin Hacıyev – 67. Dəvətin şərtləri (Gürcüstan, Qaraçöp)

Emin Hacıyev – 68. Rəcəb ayında edilən bidətlər

Emin Hacıyev (Türk dilində) – 23. Müslüman hakimlere itaatın vacip olması ve onlara karşı kılınçla, dille çıkmağın haramlığı

Abu Salah – 6. İslam, hikmət, ağıl, yoxsa yalan, 1 aprel

Sahib Xasayev – 61. 1 aprel – yalan günü

Sahib Xasayev – 62. Hucurat surəsi 6-12-ci ayələrin təfsiri

AbdurRahim Muradlı – 38. İxtilaflı məsələlərdə ittiham etmək düzgün deyil

Fərman İsayev – 42. Mənhəc barədə mühüm qayda

Muxtar Ağakişiyev – 47. Şiddətli soyuq sənə Cəhənnəmi xatırlatsın

Muxtar Ağakişiyev – 48. Təqvaya zidd hərəkət etmə

Fərman İsayev – 45. Namazdakı qiraət 1

Fərman İsayev – 46. Namazdakı qiraət 2

Fərman İsayev – 47. Sübh namazında qiraəti uzatmağın müstəhəb olması

Ubeydullah – 28. Elmin və elm əhlinin fəziləti

Ömər Cumanov – 99. Bu fitnədə siravi müsəlmanların mövqeyi

Sahib Əsədov – 4 dərs əlavə olundu
İlqar Eyvazoğlu – 9 dərs əlavə olundu
Rəşad Hümbətov – 12 dərs əlavə olundu
Abu Zeyd – 4 dərs əlavə olundu
Veysəl Orucov – 6 dərs əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 10 dərs əlavə olundu

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (14.04.2017)

Emin Hacıyev – 10. Xəvariclərin belini qıran hədis

Rəşad Hümbətov – 46 parça əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 7 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (14.04.2017)

AbdurRahim Muradlı – 22. 8 Mart – Qadınlar günü?!

Emin Hacıyev – 7 sual-cavab əlavə olundu
Fərman İsayev – 10 sual-cavab əlavə olundu
Abu Zeyd – 36 sual-cavab əlavə olundu
Ağəli Şirvanlı – 78 sual-cavab əlavə olundu
Elman Qasımov – 30 sual-cavab əlavə olundu
Rəşad Hümbətov – 20 sual-cavab əlavə olundu
Veysəl Orucov – 282 sual-cavab əlavə olundu
Ömər Cumanov – 459 sual-cavab əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 23 sual-cavab əlavə olundu
Sahib Xasayev – 218 sual-cavab əlavə olundu
Muxtar Ağakişiyev – 220 sual-cavab əlavə olundu

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhid kitabı (06.03.2017)

Adil Rəcəbov – 14. Allahdan qeyrisinə sığınmağın şirk olması

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Fəthul Məcid (06.03.2017)

Tural Hacıyev – 16. Tövhid əhli mütləq Cənnətə girəcəkdir!

Tural Hacıyev – 17. “Lə iləhə illəllah” zikrinin ən üstün olması

Tural Hacıyev – 18. Kim Tövhidi gerçəkləşdirərsə Cənnətə hesabsız girər

Tural Hacıyev – 19. Cənnətə hesabsız girən Möminlərin özəllikləri

Tural Hacıyev – 20. Şirkdən qorxmaq

Əqidə – bölməsi yeniləndi – 3 Əsas kitabı (06.03.2017)

Abu Salah – 4. Rəbbin kimdir? İbadətə tək layiq məbud olmanın dəlilləri

Abu Salah – 5. İbadətin tərifi və tək Allah üçün olmasının dəlillərindən

Abu Salah – 6. Dua və xofun ibadət olmasının dəlilləri, onların izahı, təfsiri

Abu Salah – 7. Təvəkkülün və racənin (ümidin) ibadət olmasının dəlilləri

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Səhabələrin haqları (06.03.2017)

Vüqar Qurbanov – 1. Müqəddimə və Səhabənin tərifi

Vüqar Qurbanov – 2. Səhabələri sevmək

Vüqar Qurbanov – 3. Səhabələrin fəzilətini və ədalətli olmaqlarını etiqad etmək

Vüqar Qurbanov – 4. Səhabələrdən birinin digərindən fəzilətli olmasını etiqad etmək

Vüqar Qurbanov – 5. Səhabələri xeyirlə zikr etmək, onlar üçün Cənnətə şahidlik etmək

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Mədəricus-Salikin (06.03.2017)

Rəşad Hümbətov – 16. Fəhm

Rəşad Hümbətov – 17. İnsanın təkmilləşməsi

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Tövhiddə mühüm faydalar (06.03.2017)

Emin Hacıyev – 1. Müqəddimə

Emin Hacıyev – 2. Əqidə ilə bağlı bəzi terminlər

Emin Hacıyev – 3. Doğru əqidəni daşıyanlara verilən bəzi ləqəblər

Emin Hacıyev – 4. Əhli-Sünnənin etiqadı nədən götürülür?

Emin Hacıyev – 5. İslam əqidəsinin bəzi xüsusiyyətləri

Emin Hacıyev – 6. Bəşəriyyətdə tövhidin şirkdən əvvəl olmasının dəlilləri

Emin Hacıyev – 7. Tövhidin qisimləri

Emin Hacıyev – 8. Rububiyyət tövhidi

Emin Hacıyev – 9. Ad və Sifətlər tövhidi

Emin Hacıyev – 10. Uluhiyyət tövhidi

Emin Hacıyev – 11. “Lə iləhə illəllah”ın mənası, rüknları, şərtləri

Emin Hacıyev – 12. “Lə iləhə illəllah”ı pozan amillər

Emin Hacıyev – 13. İbadətin tərifi, şərtləri, növləri, rüknları

Emin Hacıyev – 14. Şirkin tərifi və növləri

Emin Hacıyev – 15. Böyük şirkin tərifi və qisimləri

Emin Hacıyev – 16. Kiçik şirkin tərifi və növləri

Emin Hacıyev – 17. Təvəssül

Emin Hacıyev – 18. Qəbirlər üzərində məscid tikmək

Emin Hacıyev – 19. Təbərrük

Emin Hacıyev – 20. Bidət bayramlar

Emin Hacıyev – 21. Küfrün tərifi və növləri

Emin Hacıyev – 22. Nifaqın tərifi və qisimləri

Emin Hacıyev – 23. Vəla vəl Bəra (Dost və Düşmən)

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Doğru yolda olmağın 10 qaydası (06.03.2017)

Fərman İsayev – 1. Müqəddimə

Fərman İsayev – 2. Sadiq olaraq Allahdan doğru yola yönəlmək

Fərman İsayev – 3. İstiqamətin həqiqəti doğru mənhəc və doğru yolda olmaqdır

Fərman İsayev – 4. İstiqamətin əsası qəlbin mustəqim olmasıdır, düzəlməsidir

Fərman İsayev – 5. Quldan tələb olunan sünnəyə müvafiq olmasıdır

Fərman İsayev – 6. İstiqamət sözlərlə, fellərlə və niyyətlərlə əlaqəlidir

Fərman İsayev – 7. İstiqamət yalnız Allah üçün olmalıdır

Fərman İsayev – 8. Qul nə qədər saleh əməl etsə də öz əməlinə güvənməməlidir

Fərman İsayev – 9. Doğru yolda olmağın səmərəsi

Fərman İsayev – 10. Doğru yoldan azdıran iki amil

Fərman İsayev – 11. Kafirlərə bənzəmək ən böyük sapıqlıqdır

Əqidə – bölməsi yeniləndi – Fiqhul Əsmaul-Husna (15.10.2017)

Sahib Əsədov – 18. Allahın Əs-Səmi ismi

Sahib Əsədov – 19. Allahın Əl-Basir ismi

Sahib Əsədov – 20. Allahın Əl-Aliym ismi

Sahib Əsədov – 21. Allahın Əl-Xabir və Əl-Latif isimləri

Sahib Əsədov – 22. Allahın Əl-Afuvv, Əl-Ğəfur, Əl-Ğəffar və Ət-Təvvab isimləri

Sahib Əsədov – 23. Allahın Əl-Aliyy, Əl-Əalə və Əl-Mutəal isimləri

Sahib Əsədov – 24. Allahın Əl-Kəbir və Əl-Azim isimləri

Sahib Əsədov – 25. Allahın Əl-Qaviyyu və Əl-Mətin isimləri

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (İbn Kəsir) (06.03.2017)

Adil Rəcəbov – 61. Saff surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 62. Cumuə surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 63. Munafiqun surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 64. Təğabun surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Adil Rəcəbov – 65. Talaq surəsi (canlı yayımlanan dərs)

Quranın təfsiri – bölməsi yeniləndi – Qurani Kərimin təfsiri (Əs-Səədi) (06.03.2017)

Kamran Mustafayev – Müqəddimə

Kamran Mustafayev – 1. Fatihə surəsi

Kamran Mustafayev – 1. Bəqərə surəsi 1-5

Kamran Mustafayev – 2. Bəqərə surəsi 6-10

Kamran Mustafayev – 3. Bəqərə surəsi 11-13

Kamran Mustafayev – 4. Bəqərə surəsi 14-16

Kamran Mustafayev – 5. Bəqərə surəsi 17-20

Kamran Mustafayev – 6. Bəqərə surəsi 21-22

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Riyad əs-Salihin (Salehlər bağçası) (06.03.2017)

Adil Rəcəbov – 23. Xoflara məsh çəkmək

Adil Rəcəbov – 24. Xoflara məsh çəkmək, Kişi sevdiyi ilə bərabərdir

Adil Rəcəbov – 25. Tövbə qapısı açıqdır

Adil Rəcəbov – 26. Kəəb ibn Malikin (Allah Ondan razı olsun) hədisi

Adil Rəcəbov – 27. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 1

Adil Rəcəbov – 28. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 2

Adil Rəcəbov – 29. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 3

Adil Rəcəbov – 30. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 4

Adil Rəcəbov – 31. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 5

Adil Rəcəbov – 32. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 6

Adil Rəcəbov – 33. Kəəb ibn Malik (Allah Ondan razı olsun) hədisinin şərhi 7

Adil Rəcəbov – 34. Əbu Nüceydin (Allah Ondan razı olsun) hədisi

Adil Rəcəbov – 35. Tövbənin bəyanı

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – Kitablar və Risalətlər əsərindən Səhih Hədislər (06.03.2017)

Ağəli Şirvanlı – 1. Allah kimin üçün xeyir istəyərsə onu dində fəqih (elmli) edər

Ağəli Şirvanlı – 2. Peyğəmbərdən ﷺ əvvəl heç kəsə verilməyən 5 xüsusiyyət 1

Ağəli Şirvanlı – 3. Peyğəmbərdən ﷺ əvvəl heç kəsə verilməyən 5 xüsusiyyət 2

Ağəli Şirvanlı – 4. Borcun məsuliyyəti

Hədis elmi – bölməsi yeniləndi – 40 Hədis kitabının şərhi (06.03.2017)

Abu Salah – 4. Hədis 20 – Əgər utanmırsansa nə istəyirsən et!

Ədəb və Əxlaq – bölməsi yeniləndi – Mədəricus-Salikin (06.03.2017)

Tural Hacıyev – 1. Fatihə surəsinin məzmunu

Tural Hacıyev – 2. Fatihə surəsinin məzmunu

Müxtəlif mövzular – bölməsi yeniləndi (06.03.2017)

AbdurRahim Muradlı – 37. Dilini qorumaq üçün susmağı bacarmalısan

Rəşad Hümbətov – 1. Misvak

Rəşad Hümbətov – 2. İstixarə namazı

Rəşad Hümbətov – 3. Gün ərzində 40 rükət namaz

Rəşad Hümbətov – 4. Nəyə görə Allahın adları gözəldir

Rəşad Hümbətov – 5. Allahın barmaqları olduğunu sübut edən hədis

Rəşad Hümbətov – 6. Vəsvəsəyə düçar olan qardaşlara nəsihət

Sahib Əsədov – 29. Qılınc Müsəlman nə deməkdir?

Sahib Əsədov – 30. Pirə gedənlərə sözüm var! Dinləyin!

Ömər Cumanov – 94. Həqiqətən din asandır, cətinləşdirən məğlub olur

Ömər Cumanov – 95. İnsanları fitnəyə sürükləyən əsas səbəblər

Ömər Cumanov – 96. Niyə biz deyirik Cərh və Təadil fitnəsi

Ömər Cumanov – 97. Alimin sözü mütləqən götürülməlidirmi?

Ömər Cumanov – 98. İman qardaşlıgını artıran səbəblər

Muxtar Ağakişiyev – 46. Vitr namazı və sual-cavab

Ubeydullah – 22. Elm tələbəsi necə fəqih ola bilər?

Ubeydullah – 23. Etdiyim günahların səbəbi ilə itirdiyim nemətləri necə geri qaytara bilərəm?

Ubeydullah – 24. Donuz əti və cəllalə haqqında

Ubeydullah – 25. Edilən günahlara görə insana bu dünyada cəza verilirmi?

Ubeydullah – 26. Xoşbəxtlik istəyən üçün nəsihət

Ubeydullah – 27. Pozğun filmlərə baxmaq xəstəliyinin müalicəsi

Ubeydullah – 28. Etdiyim günahları necə tərk edim?

Ağəli Şirvanlı – 111. Faydalar

Sahib Xasayev – 59. Əbu Bəkr əs-Siddiq

Sahib Xasayev – 60. Ömər ibn əl-Xəttab

Fərman İsayev – 43. Birinci səfin fəziləti

Fərman İsayev – 44. İstiftəh (açılış) duası

Abu Salah – 5. Fitnədə dağılanlar, Quran və Sünnə ilə səbəblər, iki evin misalı

Emin Hacıyev – 65. Hakimlərə itaət mövzusunda Müsəlmanların üzərinə vacib olan hökmlər

Veysəl Orucov – 17 dərs əlavə olundu

Dərslərdən alıntılar – bölməsi yeniləndi (06.03.2017)

AbdurRahim Muradlı – 1. Allah onlar üçün xeyir istəyib

Adil Rəcəbov – 5 parça əlavə olundu

Sual-Cavab – bölməsi yeniləndi (06.03.2017)

Ömər Cumanov – 80 sual-cavab əlavə olundu
Ağəli Şirvanlı – 77 sual-cavab əlavə olundu
Muxtar Ağakişiyev – 40 sual-cavab əlavə olundu
Elman Qasımov – 179 sual-cavab əlavə olundu
Veysəl Orucov – 40 sual-cavab əlavə olundu
Adil Rəcəbov – 9 sual-cavab əlavə olundu

 

Ötən aylar