Sələfi dəvətinin əsasları – 9 dərs

Ubeydullah Balaşov

Sələfi dəvətinin əsasları

Abdussələm ibn Bərcis

 


1. Müəllifin tərcümeyi halı


 


2. Müqəddimə


 


3. Birinci əsas: Şərii elm tələb etməklə məşğul olaraq dində fəqih (elmli) olmaq


 


4. İkinci əsas: İslam dininə əməl etmək üçün həris olmaq


 


5. Üçüncü əsas: Allaha mənfəətli elmlə (hüccət və dəlillərlə) dəvət etmək


 


6. Dördüncü əsas: Sələflərin əqidəsini öyrənməyə, əməl etməyə və öyrətməyə önəm vermək


 


7. Beşinci əsas: Peyğəmbərin ﷺ sünnəsinə önəm vermək, ona əməl edərək dəvət etməyə həris olmaq


 


8. Altıncı əsas: Əhli-Sünnə vəl Cəmaə Alimləri ilə möhkəm bağlılıq halında olmaq


 


9. Yeddinci əsas: Gizli İslam camaatlarindan və hizbi dəstələrdən uzaq olmaq barədə