Tövhid kitabı – 43 dərs

rashad-tovhid-kitabi

Rəşad Hümbətov

Tövhid kitabı

Muhammad İbn Abdul-Vahhab

 


1. Müqəddimə


 


2. “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim Kitəbut-tövhid” cümləsinin şərhi


 


3. Müəllifin birinci fəsildə zikr etdiyi ayə və hədislərin şərhi


 


4. Tövhidin fəziləti və onun günahları aparması


 


5. Kim tövhidi təhqiq edərsə hesabsız Cənnətə girər


 


6. Şirkdən qorxmaq


 


7. “Lə İləhə İlləllah” şəhadətinə dəvət etmək


 


8. Tövhidin və “Lə İləhə İlləllah” şəhadətinin təfsiri


 


9. Bəlanın uzaqlaşması və ya qalxması üçün halqa və ip taxmaq şirkdir


 


10. Daş, ağac və bu kimi şeylərlə təbərrük (bərəkət) diləmək


 


11. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək, Allahdan qeyrisinə ibadət edilən yerlərdə Allah üçün qurban kəsməyin qadağan olunması


 


12. Allahdan qeyrisinə nəzir deməyin şirk olması


 


13. Allahdan qeyrisinə sığınmağın şirk olması


 


14. Allahdan başqasını köməyə çağırmağın və Ondan başqasına dua etməyin şirk olması


 


15. Onlar heç bir şey yaratmayan, özləri xəlq edilmiş olan şeyləri Allaha şərik qoşurlar?


 


16. Rəbbimiz Haqqı buyurdu! O, Ucadır, Böyükdür!


 


17. Şəfaət babı 1


 


18. Şəfaət babı 2


 


19. Allahın hidayət etməsi və azdırması


 


20. Saleh insanları şişirtmək


 


21. Saleh insanların qəbrinin yanında ibadət etməyin qadağan olması


 


22. Qəbirləri səcdəgaha çevirməyin qadağan olması


 


23. Salehlərin qəbirlərinə qarşı həddi aşmaq Allahdan qeyrisinə ibadət etməyə səbəbdir


 


24. Peyğəmbərin ﷺ tövhidin şərəfini qoruması və şirkə aparan hər bir yolu bağlaması


 


25. Bu ümmətdən bəzilərinin bütlərə ibadət etməsi


 


26. Sehrin tərifi, lüğəti və istilahi mənası, Sehrin həqiqi təsirinin olmasının isbatı, Sehrin hökmü


 


27. Sehrin növlərindən bəzilərinin bəyanı


 


28. Kahinlər və Falçılar haqqında


 


29. Sehrin müalicəsi, Sehri sehrlə açmağın haram olması


 


30. Tətəyyur 1 (Sınaq, işin nəhs gətirməsi, uğursuzluq əlamətlərinə inanmaq)


 


31. Tətəyyur 2 (Sınaq, işin nəhs gətirməsi, uğursuzluq əlamətlərinə inanmaq)


 


32. Astrologiya (Ulduz falı) haqqında


 


33. Ulduzlardan yağış diləmək


 


34. Allaha və Peyğəmbərə ﷺ sevgi (Bəqərə 165, Tövbə 24)


 


35. Allahdan qorxmaq (Ali İmran 175, Tövbə 18, Ənkəbut 10)


 


36. Təvəkkül barədə vacib məsələlər


 


37. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin!


 


38. Allahın məkrindən əmin olmaq


 


39. Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmaq


 


40. Müsibətlərə səbr etmək 1


 


41. Müsibətlərə səbr etmək 2


 


42. Riya haqqında varid olanlar


 


43. İnsanın öz əməli müqabilində dünya malını istəməsinin şirk olması