Peyğəmbərə tabe olmaq rəğbətinin oyadılması – 37 dərs

Səid İsrafilov

Ümmətin Peyğəmbərinə tabe olmaq rəğbətinin oyadılması – 37 dərs

Xalid ibn Saud al Acami

 

1-ci Fəsil

Quranda Peyğəmbərə ﷺ itaətin vacib olmasına dair ayələr


1. Ey iman gətirənlər! Allaha və Elçisinə itaət edin… (Nisa, 59)


 


2. …tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. (Nisa, 65)


 


3. Kim Peyğəmbərə itaət edərsə, Allaha itaət etmiş olar… (Nisa, 80)


 


4. Allaha itaət edin, (Onun) Elçisinə itaət edin və (asi olmaqdan) çəkinin! (Maidə, 92)


 


5. Bu, Mənim doğru yolumdur, onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. (Ənam, 153)


 


6. …Allahın və Peyğəmbərinin çağırışına cavab verin. (Ənfal, 24)


 


7. De: “Allaha və Peyğəmbərə itaət edin” (Nur, 54)


 


8. Allahın Elçisi sizlərə – … gözəl nümunədir. (Əhzab, 21)


 


9. Allaha və Onun Elçisinə asi olan kəs, əlbəttə ki, açıq-aydın azğınlığa düşmüşdür. (Əhzab, 36)


 


10. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün, nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin. (Həşr, 7)


 

2-ci Fəsil

Allaha və Peyğəmbərə ﷺ itaət edən üçün gözəl əvəzlər


11. … Kim yaxşı işlər görüb Allaha təslim olarsa, Rəbbi yanında onun mükafatı olar… (Bəqərə, 112)


 


12. De: “Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin…” (Ali İmran, 31)


 


13. Nisa 13, Nisa 69, Tövbə 71, Nur 51, Nur 52, Fəth 17


 

3-cü Fəsil

Allaha və Peyğəmbərə ﷺ tabe olmayanların aqibətinə dair ayələr


14. Ali İmran 32, Nisa 14, Nisa 42, Nisa 61, Nisa 115, Nur 63, Furqan 27, Əhzab 66


 

4-cü Fəsil

Peyğəmbərə ﷺ itaətin vacib olmasına dair hədislər


15. Peyğəmbərə ﷺ itaətin vacib olmasına dair hədislər 1


 


16. Peyğəmbərə ﷺ itaətin vacib olmasına dair hədislər 2


 


17. Peyğəmbərə ﷺ itaətin vacib olmasına dair hədislər 3


 

5-ci Fəsil

Peyğəmbər ﷺ Sünnəsinə müxalif olanların aqibətinə dair hədislər


18. Peyğəmbər ﷺ Sünnəsinə müxalif olanların aqibətinə dair hədislər


 

6-cı Fəsil

Səhabələr Allaha və Peyğəmbərə ﷺ necə tabe olurdular


19. Səhabələrin fəziləti


 


20. Abu Bakr


 


21. Ömər ibn Xəttab


 


22. Osman ibn Affan, Ali ibn Abu Talib, Müaviyə


 


23. Digər Səhabələrin Peyğəmbərə ﷺ tabe olmasına dair hədislər 1


 


24. Digər Səhabələrin Peyğəmbərə ﷺ tabe olmasına dair hədislər 2


 


25. Digər Səhabələrin Peyğəmbərə ﷺ tabe olmasına dair hədislər 3


 


26. Digər Səhabələrin Peyğəmbərə ﷺ tabe olmasına dair hədislər 4


 


27. Digər Səhabələrin Peyğəmbərə ﷺ tabe olmasına dair hədislər 5


 


28. Digər Səhabələrin Peyğəmbərə ﷺ tabe olmasına dair hədislər 6


 

7-ci Fəsil

Səhabə qadınların Peyğəmbərə ﷺ tabe olmasına dair hədislər


29. Səhabə qadınların Peyğəmbərə ﷺ tabe olmasına dair hədislər


 

8-ci Fəsil

Sələfilərin Quran və Sünnəyə müxalif olanlara qarşı mövqeyi


30. Sələfilərin Quran və Sünnəyə müxalif olanlara qarşı mövqeyi


 

9-cu Fəsil

Peyğəmbərin ﷺ əmrinə müxalif olanlara cəzanın tez gəlməsinə dair ayələr


31. Peyğəmbərin ﷺ əmrinə müxalif olanlara cəzanın tez gəlməsinə dair ayələr


 


32. Peyğəmbərin ﷺ əmrinə müxalif olanlara cəzanın tez gəlməsinə dair hədislər


 

10-cu Fəsil

Sələfilərin ümməti Peyğəmbərin ﷺ sünnətinə yönəltməyə həris olmaları


33. Sələfilərin ümməti Peyğəmbərin ﷺ sünnətinə yönəltməyə həris olmaları


 

11-ci Fəsil

Sələfilərin bidətləri və bidət əhli ilə oturmağı qadağan etmələri


34. Sələfilərin bidətləri və bidət əhli ilə oturmağı qadağan etmələri


 

12-ci Fəsil

Quranı başa düşmək üçün sünnənin zəruri olması


35. Quranı başa düşmək üçün sünnənin zəruri olması


 

13-cü Fəsil

Nə qədər xeyir istəyən olub ki, ona nail olmayıblar


36. Nə qədər xeyir istəyən olub ki, ona nail olmayıblar 1


 


37. Nə qədər xeyir istəyən olub ki, ona nail olmayıblar 2