Hazza Al Balushi – 37 surə

Qurani Kərim – Ərəb dilində

Hazza Al Balushi – 37 surə

 

Bir dəfəyə yüklə – 37 surə – ZIP


 


1. Fatihə (‘Kitabı açan’) surəsi


 


12. Yusuf (‘Yusuf’) surəsi


 


13. Rad (‘Göy gurultusu’) surəsi


 


14. İbrahim (‘İbrahim’) surəsi


 


15. Hicr (‘Hicr’) surəsi


 


16. Nəhl (‘Bal arısı’) surəsi


 


17. İsra (‘Gecə səyahəti’) surəsi


 


18. Kəhf (‘Mağara’) surəsi


 


19. Məryəm (‘Məryəm’) surəsi


 


34. Səba (‘Səba’) surəsi


 


50. Qaf (‘Qaf’) surəsi


 


51. Zəriyət (‘Toz-torpağı səpələyənlər’) surəsi


 


52. Tur (‘Dağ’) surəsi


 


53. Nəcm (‘Ulduz’) surəsi


 


54. Qamər (‘Ay’) surəsi


 


55. Rahmən (‘Mərhəmətli’) surəsi


 


56. Vaqiə (‘Vaqiə’) surəsi


 


57. Hədid (‘Dəmir’) surəsi


 


67. Mulk (‘Mülk’) surəsi


 


68. Qaləm (‘Qələm’) surəsi


 


69. Haqqə (‘Haqq olan’) surəsi


 


70. Məaric (‘Dərəcələr’) surəsi


 


71. Nuh (‘Nuh’) surəsi


 


72. Cinn (‘Cinlər’) surəsi


 


73. Muzzəmmil (‘Bürünmüş’) surəsi


 


74. Muddəssir (‘Örtünmüş’) surəsi


 


75. Qiyamə (‘Qiyamət’) surəsi


 


76. İnsan (‘İnsan’) surəsi


 


77. Mursəlat (‘Göndərilənlər’) surəsi


 


78. Nəbə (‘Xəbər’) surəsi


 


79. Naziat (‘Can alanlar’) surəsi


 


80. Əbəsə (‘Qaşqabağını tökdü’) surəsi


 


85. Buruc (‘Bürclər’) surəsi


 


86. Tariq (‘Gecə yolçusu’) surəsi


 


87. Əla (‘Ən Uca’) surəsi


 


88. Ğaşiyə (‘Bürüyən’) surəsi


 


89. Fəcr (‘Dan yeri’) surəsi