Hussain Aal ash-Shaykh – 69 surə

Qurani Kərim – Ərəb dilində

Hussain Aal ash-Shaykh – 69 surə

 

Bir dəfəyə yüklə – 69 surə – ZIP


 


1. Fatihə (‘Kitabı açan’) surəsi


 


2. Bəqərə (‘İnək’) surəsi


 


4. Nisa (‘Qadınlar’) surəsi


 


5. Maidə (‘Süfrə’) surəsi


 


8. Ənfal (‘Qənimətlər’) surəsi


 


12. Yusuf (‘Yusuf’) surəsi


 


13. Rad (‘Göy gurultusu’) surəsi


 


14. İbrahim (‘İbrahim’) surəsi


 


20. Ta ha (‘Ta ha’) surəsi


 


22. Həcc (‘Həcc’) surəsi


 


27. Nəml (‘Qarışqalar’) surəsi


 


29. Ənkəbut (‘Hörümçək’) surəsi


 


32. Səcdə (‘Səcdə’) surəsi


 


33. Əhzab (‘Müttəfiqlər’) surəsi


 


38. Sad (‘Sad’) surəsi


 


44. əd-Duxan (‘Tüstü’) surəsi


 


45. Casiyə(‘Diz çökənlər’) surəsi


 


49. Hucurat (‘Otaqlar’) surəsi


 


50. Qaf (‘Qaf’) surəsi


 


53. Nəcm (‘Ulduz’) surəsi


 


54. Qamər (‘Ay’) surəsi


 


55. Rahmən (‘Mərhəmətli’) surəsi


 


56. Vaqiə (‘Vaqiə’) surəsi


 


57. Hədid (‘Dəmir’) surəsi


 


62. Cumuə (‘Cümə’) surəsi


 


63. Munafiqun (‘Münafiqlər’) surəsi


 


64. Təğabun (‘Qarşılıqlı aldanma’) surəsi


 


65. Talaq (‘Boşanma’) surəsi


 


66. Təhrim (‘Qadağan’) surəsi


 


70. Məaric (‘Dərəcələr’) surəsi


 


72. Cinn (‘Cinlər’) surəsi


 


73. Muzzəmmil (‘Bürünmüş’) surəsi


 


74. Muddəssir (‘Örtünmüş’) surəsi


 


75. Qiyamə (‘Qiyamət’) surəsi


 


76. İnsan (‘İnsan’) surəsi


 


77. Mursəlat (‘Göndərilənlər’) surəsi


 


78. Nəbə (‘Xəbər’) surəsi


 


79. Naziat (‘Can alanlar’) surəsi


 


80. Əbəsə (‘Qaşqabağını tökdü’) surəsi


 


81. Təkvir (‘Sarınma’) surəsi


 


82. İnfitar (‘Parçalanma’) surəsi


 


85. Buruc (‘Bürclər’) surəsi


 


87. Əla (‘Ən Uca’) surəsi


 


89. Fəcr (‘Dan yeri’) surəsi


 


90. Bələd (‘Şəhər’) surəsi


 


91. Şəms (‘Günəş’) surəsi


 


92. Leyl (‘Gecə’) surəsi


 


93. əd-Duha (‘Səhər’) surəsi


 


94. Şərh (‘Açma’) surəsi


 


95. Tin (‘Əncir’) surəsi


 


96. Ələq (‘Laxtalanmış qan’) surəsi


 


97. Qədr (‘Qədr gecəsi’) surəsi


 


98. Beyyinə (‘Açıq-aydın dəlil’) surəsi


 


99. Zəlzələ (‘Zəlzələ’) surəsi


 


100. Adiyat (‘Çapanlar’) surəsi


 


101. Qariə (‘Qorxuya salan’) surəsi


 


102. Təkasur (‘Çoxluğa hərislik’) surəsi


 


103. Əsr (‘Axşam çağı’) surəsi


 


104. Huməzə (‘Tənə edən’) surəsi


 


105. Fil (‘Fil’) surəsi


 


106. Qureyş (‘Qureyş’) surəsi


 


107. Maun (‘Xırda-xuruş’) surəsi


 


108. Kovsər (‘Bolluq’) surəsi


 


109. Kafirun (‘Kafirlər’) surəsi


 


110. Nəsr (‘Kömək’) surəsi


 


111. Məsəd (‘Xurma lifi’) surəsi


 


112. İxlas (‘Səmimi etiqad’) surəsi


 


113. Fələq (‘Sübh’) surəsi


 


114. Nas (‘İnsanlar’) surəsi