Khalid Al-Jaleel – 73 surə

Qurani Kərim – Ərəb dilində

Khalid Al-Jaleel – 73 surə

 

Bir dəfəyə yüklə – 73 surə – ZIP


 


1. Fatihə (‘Kitabı açan’) surəsi


 


2. Bəqərə (‘İnək’) surəsi


 


3. Ali İmran (‘İmranın ailəsi’) surəsi


 


4. Nisa (‘Qadınlar’) surəsi


 


5. Maidə (‘Süfrə’) surəsi


 


6. Ənam (‘Mal-qara’) surəsi


 


7. Əraf (‘Sədd’) surəsi


 


8. Ənfal (‘Qənimətlər’) surəsi


 


9. Tovbə (‘Tövbə’) surəsi


 


10. Yunus (‘Yunus’) surəsi


 


11. Hud (‘Hud’) surəsi


 


12. Yusuf (‘Yusuf’) surəsi


 


13. Rad (‘Göy gurultusu’) surəsi


 


14. İbrahim (‘İbrahim’) surəsi


 


15. Hicr (‘Hicr’) surəsi


 


16. Nəhl (‘Bal arısı’) surəsi


 


17. İsra (‘Gecə səyahəti’) surəsi


 


18. Kəhf (‘Mağara’) surəsi


 


19. Məryəm (‘Məryəm’) surəsi


 


20. Ta ha (‘Ta ha’) surəsi


 


21. Ənbiya (‘Peyğəmbərlər’) surəsi


 


22. Həcc (‘Həcc’) surəsi


 


23. Muminun (‘Möminlər’) surəsi


 


24. Nur (‘Nur’) surəsi


 


25. Furqan (‘Haqqı batildən ayıran’) surəsi


 


26. Şuəra (‘Şairlər’) surəsi


 


27. Nəml (‘Qarışqalar’) surəsi


 


28. Qasas (‘Əhvalat’) surəsi


 


29. Ənkəbut (‘Hörümçək’) surəsi


 


30. Rum (‘Rumlular’) surəsi


 


31. Loğman (‘Loğman’) surəsi


 


32. Səcdə (‘Səcdə’) surəsi


 


33. Əhzab (‘Müttəfiqlər’) surəsi


 


35. Fatir (‘Yaradan’) surəsi


 


39. Zumər (‘Zümrələr’) surəsi


 


40. Ğafir (‘Bağışlayan’) surəsi


 


44. əd-Duxan (‘Tüstü’) surəsi


 


45. Casiyə(‘Diz çökənlər’) surəsi


 


55. Rahmən (‘Mərhəmətli’) surəsi


 


56. Vaqiə (‘Vaqiə’) surəsi


 


57. Hədid (‘Dəmir’) surəsi


 


62. Cumuə (‘Cümə’) surəsi


 


63. Munafiqun (‘Münafiqlər’) surəsi


 


66. Təhrim (‘Qadağan’) surəsi


 


67. Mulk (‘Mülk’) surəsi


 


69. Haqqə (‘Haqq olan’) surəsi


 


70. Məaric (‘Dərəcələr’) surəsi


 


71. Nuh (‘Nuh’) surəsi


 


74. Muddəssir (‘Örtünmüş’) surəsi


 


75. Qiyamə (‘Qiyamət’) surəsi


 


76. İnsan (‘İnsan’) surəsi


 


80. Əbəsə (‘Qaşqabağını tökdü’) surəsi


 


82. İnfitar (‘Parçalanma’) surəsi


 


83. Mutaffifin (‘Çəkidə və ölçüdə aldadanlar’) surəsi


 


85. Buruc (‘Bürclər’) surəsi


 


86. Tariq (‘Gecə yolçusu’) surəsi


 


87. Əla (‘Ən Uca’) surəsi


 


88. Ğaşiyə (‘Bürüyən’) surəsi


 


89. Fəcr (‘Dan yeri’) surəsi


 


90. Bələd (‘Şəhər’) surəsi


 


91. Şəms (‘Günəş’) surəsi


 


93. əd-Duha (‘Səhər’) surəsi


 


95. Tin (‘Əncir’) surəsi


 


97. Qədr (‘Qədr gecəsi’) surəsi


 


99. Zəlzələ (‘Zəlzələ’) surəsi


 


101. Qariə (‘Qorxuya salan’) surəsi


 


102. Təkasur (‘Çoxluğa hərislik’) surəsi


 


105. Fil (‘Fil’) surəsi


 


106. Qureyş (‘Qureyş’) surəsi


 


108. Kovsər (‘Bolluq’) surəsi


 


109. Kafirun (‘Kafirlər’) surəsi


 


110. Nəsr (‘Kömək’) surəsi


 


112. İxlas (‘Səmimi etiqad’) surəsi


 


113. Fələq (‘Sübh’) surəsi


 


114. Nas (‘İnsanlar’) surəsi