Bandar Baleela – 53 surə

Qurani Kərim – Ərəb dilində

Bandar Baleela – 53 surə

 

Bir dəfəyə yüklə – 53 surə – ZIP


 


1. Fatihə (‘Kitabı açan’) surəsi


 


2. Bəqərə (‘İnək’) surəsi


 


20. Ta ha (‘Ta ha’) surəsi


 


21. Ənbiya (‘Peyğəmbərlər’) surəsi


 


22. Həcc (‘Həcc’) surəsi


 


23. Muminun (‘Möminlər’) surəsi


 


24. Nur (‘Nur’) surəsi


 


 


29. Ənkəbut (‘Hörümçək’) surəsi


 


30. Rum (‘Rumlular’) surəsi


 


31. Loğman (‘Loğman’) surəsi


 


32. Səcdə (‘Səcdə’) surəsi


 


33. Əhzab (‘Müttəfiqlər’) surəsi


 


34. Səba (‘Səba’) surəsi


 


35. Fatir (‘Yaradan’) surəsi


 


38. Sad (‘Sad’) surəsi


 


39. Zumər (‘Zümrələr’) surəsi


 


40. Ğafir (‘Bağışlayan’) surəsi


 


41. Fussilət (‘Müfəssəl izah edilmiş’) surəsi


 


42. Şura (‘Şura’) surəsi


 


44. əd-Duxan (‘Tüstü’) surəsi


 


45. Casiyə(‘Diz çökənlər’) surəsi


 


46. Əhqaf (‘Qumsal təpələr’) surəsi


 


47. Muhəmməd (‘Muhəmməd’) surəsi


 


48. Fəth (‘Zəfər’) surəsi


 


50. Qaf (‘Qaf’) surəsi


 


52. Tur (‘Dağ’) surəsi


 


53. Nəcm (‘Ulduz’) surəsi


 


54. Qamər (‘Ay’) surəsi


 


56. Vaqiə (‘Vaqiə’) surəsi


 


57. Hədid (‘Dəmir’) surəsi


 


58. Mucadilə (‘Mübahisə edən qadın’) surəsi


 


59. Həşr (‘Toplanma’) surəsi


 


60. Mumtəhənə (‘İmtahana çəkilən qadın’) surəsi


 


61. Saff (‘Səf’) surəsi


 


62. Cumuə (‘Cümə’) surəsi


 


63. Munafiqun (‘Münafiqlər’) surəsi


 


64. Təğabun (‘Qarşılıqlı aldanma’) surəsi


 


65. Talaq (‘Boşanma’) surəsi


 


66. Təhrim (‘Qadağan’) surəsi


 


67. Mulk (‘Mülk’) surəsi


 


68. Qaləm (‘Qələm’) surəsi


 


69. Haqqə (‘Haqq olan’) surəsi


 


70. Məaric (‘Dərəcələr’) surəsi


 


71. Nuh (‘Nuh’) surəsi


 


72. Cinn (‘Cinlər’) surəsi


 


73. Muzzəmmil (‘Bürünmüş’) surəsi


 


74. Muddəssir (‘Örtünmüş’) surəsi


 


75. Qiyamə (‘Qiyamət’) surəsi


 


76. İnsan (‘İnsan’) surəsi


 


77. Mursəlat (‘Göndərilənlər’) surəsi


 


78. Nəbə (‘Xəbər’) surəsi


 


79. Naziat (‘Can alanlar’) surəsi


 


80. Əbəsə (‘Qaşqabağını tökdü’) surəsi