İslam fiqhi – 263 dərs

Useyd Turabov

əl-Vaciz fiy fiqhis-Sunnəti vəl-Kitəbil-Əziz (Əbdül-Əzim əl-Bədəvi)

Mənhəcus-Salikin va Təvdihil-Fiqhi fid-Din (Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Sadi)

Səhih Fiqhus-Sünnə (Abu Malik Kamal bin Seyyid Səlim)

 

Fəsil 2 – Namaz fəsli
Fəsil 3 – Cənazə fəsli
Fəsil 7 – Nikah fəsli
Fəsil 8 – Ticarət fəsli