Rəşad Hümbətov – 2016 – 151 parça

Rəşad Hümbətov

Dərslərdən alıntılar – 2016 – 151 parça

 


1. Ən faydalı dua


 


2. Sələflər qorxu ilə ehsanı cəm etmişlər


 


3. Qəlbin itaəti daha əzəmətlidir


 


4. Allahın rəhmətinə daha yaxın olanlar


 


5. Qulun xüsusiyyəti və Rəbbin xüsusiyyəti


 


6. İmanın tamı


 


7. Allah buyurur ki, Biz bu Quranı asanlaşdırdıq


 


8. Şərdən qorunmaq istəyirsənsə


 


9. Məxluqun Xaliqə olan ehtiyacı


 


10. Allahın varlığını isbat edən dəlillər çoxdur


 


11. Bütün məxluqat Allaha möhtacdır


 


12. İbn Teymiyyənin insanlara yardım etməsinin səbəbi


 


13. Günahlar neməti aparır


 


14. Allahdan layiqincə qorxun


 


15. Ən gözəl zinət


 


16. Kişinin mərdliyi


 


17. Vay olsun o alimə və cahilə


 


18. Beş vaxt namazı camaatla qılan


 


19. Namazda qəlbin tam oyaq olsun


 


20. Həsənul Basrinin ona zülm edənlərə qarşı etdiyi duası


 


21. Azanı 30 il məsciddə dinləyən


 


22. Bu halda anda kəffarə düşmür


 


23. Gecə və gündüz günah edənlər


 


24. Günahları gizlətdiyin kimi savablarını da gizlət


 


25. Hər 100 ilin başında dini təzələyən göndəriləcək


 


26. İblis bütün xeyirdən məhrum olandır


 


27. Münafiqlər üçün ən ağır gələn namaz


 


28. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır


 


29. Qəbul olunmağa layiq olan dua


 


30. Qəlbi sərtləşdirən 4 əməl


 


31. Təhlükəli firqə xəvariclər


 


32. Xoşbəxt olmaq üçün lazım olan 2 nemət


 


33. Allahın razılığı


 34. Asiliyin sonu

 


35. Elmi var, lakin


 


36. Ən böyük bəxşiş


 


37. Həqiqi ixlas sahibləri


 


38. İtaət etdiyin an


 


39. Günah etdiyin an


 


40. Zarafat etmək


 


41. Haqqı bəyan etmək vacibdir


 


42. Həqiqi iman daxil olmayan qəlb


 


43. Allaha məhəbbət nə qədər güclü olarsa


 


44. Bidətçinin bidəti təhlükəlidir


 


45. Allah dostları kimlərdir


 


46. Əbrarlar kimlərdir


 


47. Ayəni başa düşmədikdə bu cür dua edərdi


 


48. Bu vaxt, hər bir insan üçün olmalıdır


 


49. Hər itaətdən sonra tövbə və istiğfar et


 


50. İmtahan olunanlar üçün ən gözəl dəva


 


51. Müttəqilərə vəd edilən Cənnət


 


52. Qeybət etmək tək dil ilə olmur


 


53. Qeybət etməyin ən böyük səbəbi


 


54. Ağılın naqisləşməsinin səbəbi


 


55. Allah ismi ilə adlandırmaq


 


56. Allah “supantala” demək


 


57. Allahdan başqasından heç nə istəmə


 


58. Allahı sevməyin əlaməti


 


59. Allahın istəklərini etməkdə davamiyyətli ol


 


60. Bəzi Sələflər belə dua edərdilər


 


61. Cahillərdən üz döndər


 


62. Ən çox aldanan insanlar


 


63. Əstağfirullah deməklə 2 şey istəyirsən


 


64. Etdiyin itaətlər müsibətlərdən qorunmağa səbəbdir


 


65. Fitnə nədir?


 


66. Günahların zərərlərindən


 


67. Haqq və batil


 


68. Qeybət etməyin ən böyük səbəbi


 


69. Hər şey Allahındır


 


70. Malik bin Dinarın etdiyi dua


 


71. Nemətin alınmasına səbəb


 


72. O, Əhməd ibn Hənbəl idi


 


73. Pis və gözəl əxlaq


 


74. Qəlb haqq və batil ilə məşğul olarsa


 


75. Quran oxuduğun zaman imanın artırsa


 


76. Şeytana əzab vermək


 


77. Xəvariclərin qəlbi


 


78. Xeyir olmayan qövmlər


 


79. Xoş halında Allahı yad et ki


 


80. Zikri yalnız bu səbəbə görə tərk edərdi


 


81. Addımları Allah üçün atmaq


 


82. Allahdan Cənnəti istəyin


 


83. Bağışlanmağa daha layiq olanlar


 


84. Bilinməsi vacib olan 3 məsələ


 


85. Boş xəyallar və arzular


 


86. Bu cür nəfslər müalicə olunmalıdır


 


87. Cahilliyin üzrlü olması haqqında ayə


 


88. Çox gülənin heybəti azalar


 


89. Elm tələb etmək


 


90. Elmin fəziləti


 


91. Əməli etməyə niyyət etmək


 


92. Fəhmin iti olmasına yardım edən səbəb


 


93. İmanın ən yüksək mərtəbəsi


 


94. Qəlb diri olması


 


95. Sahibinə zərər verən günah


 


96. Təklikdə günahını xatırlayıb Allahdan bağışlanma diləyənlər


 


97. Etdikləri əməllərin mükafatı olaraq


 


98. Allahın ayələri barədə düşünmək


 


99. Allahın verdiyi nemətlər haqqında düşünmək


 


100. Günahdan uzaq olmaq istəyirsənsə


 


101. Xeyirli əməllər haqqında düşünmək


 


102. Dinin əsli qeyrətdir


 


103. Ən elmli qadın


 


104. Təbəssüm etmək


 


105. Gecə namazı qılanların nurlu olması


 


106. Nəfsi istəklərdən uzaq olmadıqca


 


107. Rəhbər üçün dua etmək


 


108. Allahın məhəbbətini qazanmaq istəyənlərə


 


109. Allaha qarşı məhəbbət tam deyilsə


 


110. Dünya və Axirətdə bütün xeyirin əsli


 


111. Qorxunun həddi


 


112. Axirət üçün çalışmaq


 


113. Qeybəti tərk etmək


 


114. Ey Qadınlar! Evlərinizdə qərar tutun


 


115. Qulun səadəti


 


116. Bir kişi ailəsi üçün xərcləyərsə


 


117. Əksər müsəlmanlar bu duadan qafildir


 


118. Mominlərin vəsflərindən biri


 


119. Sübh namazını 2 rükət sünnəti


 


120. Ən faydalı dua


 


121. Həsəd və kibr olan qəlb


 


122. Sələflər qorxu ilə ehsanı cəm etmişdir


 


123. İnsanın bu hallarında daha çox şeytan qalib gəlir


 


124. Haqqı görə bilməyənlər


 


125. Azanlara deyil, sabit qalanlara təəccüblən


 


126. Ən Uca ləzzət


 


127. Zikir etməyən dil


 


128. Şükrün tərifi


 


129. Şükür etmək daha sevimlidir


 


130. Allah üçün əməl et


 


131. Gözdəymə haqdır


 


132. Qul haqqı daha təhlükəlidir


 


133. Evli qadının ərinə itaət etməsi daha üstündür


 


134. Qurandan nəyisə başa düşmədikdə nəfsi üçün ağlayardı


 


135. İnsanın ağıllı olmasının əlaməti


 


136. Yalançı insanları tanımağın yolu


 


137. Uşaqlara qarşı rəhmli olmaq


 


138. Görün Abdullah ibn Məsud nə deyir


 


139. Bu sənin üçün sədəqə yazılar


 


140. Diqqətli ol


 


141. Ən böyük cinayət


 


142. Namazın sirləri


 


143. Verilən əhdi pozmaq


 


144. Etdiyin hər savab əməlin mükafatı


 


145. Qəzəbdən xilas olmağın yolu


 


146. Ya Hüseyn, ya Əli deyib çağırmaq şirkdir


 


147. Şirk bağışlanmayacaq və buna görə heç kimə güzəşt edilməyəcək


 


148. Allahı tanımaq müstəhəb deyil, vacibdir!


 


149. Kim bunu başa düşərsə xeyirə çatacaq


 


150. Günahkarlar üçün bu dünyada 3 çay var


 


151. Qəlbinin rahat olmasını istəyirsənsə Allahın bölgüsü ilə razılaş