4 İmam və onların məzhəbləri – 2 dərs

Zubeyr Dinbazov

Sələfilərin 4 İmam və onların məzhəbləri haqqında mövqeyi

 


1. İmam Əbu Hənifə və imam Malikin öz dilindən Sünnəyə tabeçilik. Əhli-Sünnə imamlarının sözü səhih hədisə zidd olarsa, nə etməli?


 


2. İmam Şafii və imam Əhməd ibn Hənbəlin öz dilindən Sünnəyə tabeçilik. Əhli-Sünnə imamlarının sözü səhih hədisə zidd olarsa, nə etməli?